فهرست محصولات بر اساس برند گلداستار

گلداستار

گلداستار

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 1.5KVA رله ای رومیزی LG-1P-1.5K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز 1.5KVA رله ای رومیزی LG-1P-1.5K-R :

استابلایزر تک فاز محافظ کولرگازی

استابلایزر تک فاز محافظ کامپیوتر

استابلایزر تک فاز محافظ یخچال

استابلایزر تک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 10KVA رله ای رومیزی LG-1P-10K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز 10KVA رله ای رومیزی LG-1P-10K-R :

 • استابلایزر تک فاز محافظ کولرگازی

 • استابلایزر تک فاز محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر تک فاز محافظ یخچال

 • استابلایزر تک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 1KVA رله ای رومیزی LG-1P-1K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز 1KVA رله ای رومیزی LG-1P-1K-R:

استابلایزر تک فاز محافظ کولرگازی

استابلایزر تک فاز محافظ کامپیوتر

استابلایزر تک فاز محافظ یخچال

استابلایزر تک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 2KVA رله ای رومیزی LG-1P-2K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز 2KVA رله ای رومیزی LG-1P-2K-R :

استابلایزر تک فاز  محافظ کولرگازی

استابلایزر تک فاز  محافظ کامپیوتر

استابلایزر تک فاز  محافظ یخچال

استابلایزر تک فاز  محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 3KVA رله ای رومیزی LG-1P-3K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزرتک فاز 3KVA رله ای رومیزی LG-1P-3K-R :

 • استابلایزرتک فاز محافظ کولرگازی

 • استابلایزرتک فاز محافظ کامپیوتر

 • استابلایزرتک فاز محافظ یخچال

 • استابلایزرتک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز 8kva رله ای رومیزی LG-1P-8K-R

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز 8kva رله ای رومیزی LG-1P-8K-R :
استابلایزر محافظ کولرگازی
استابلایزر محافظ کامپیوتر
استابلایزر محافظ یخچال
استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سروموتوری 0.5 کاوآ رومیزی LG-1P-0-5K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 0.5 کاوآ رومیزی LG-1P-0-5K-V :

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 20KVA چرخدار LG-1P-20K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری  20KVA چرخدار LG-1P-20K-V :

استابلایزر تک فاز  محافظ کولرگازی

استابلایزر تک فاز  محافظ کامپیوتر

استابلایزر تک فاز  محافظ یخچال

استابلایزر تک فاز  محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 5KVA رومیزی LG-1P-5K-H

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری  5KVA رومیزی LG-1P-5K-H:

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال
 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1 کاوآ رومیزی LG-1P-1K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1KVA رومیزی LG-1P-1K-V :

استابلایزر محافظ کولرگازی

استابلایزر محافظ کامپیوتر

استابلایزر محافظ یخچال

استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1.5 کاوآ رومیزی LG-1P-1-5K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1.5kva رومیزی LG-1P-1-5K-V :

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال

 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی