فیلتر توسط

ALCON

ALCON

ALCON

10 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC هند ALCON آلکون KP-3C

حمل رایگان

Highlights

 • Rated Voltage Range : 

  1000 VDC TO 2000 VDC

 • Capacitance Range : 

  0.1 MFD TO 3.0 MFD

 • Mounting Pitch : 

  22.5 mm TO 48 mm

 • Construction : Extended Foil Electrodes and Polypropylene Film Dielectric Impregnated

 • Application : IGBT Protection, Resonance Tank Circuits.

هم اکنون سفارش دهید

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC هند ALCON آلکون KP-3C

حمل رایگان

Highlights

 • Rated Voltage Range : 

  1000 VDC TO 2000 VDC

 • Capacitance Range : 

  0.1 MFD TO 3.0 MFD

 • Mounting Pitch : 

  22.5 mm TO 48 mm

 • Construction : Extended Foil Electrodes and Polypropylene Film Dielectric Impregnated

 • Application : IGBT Protection, Resonance Tank Circuits.