دیود تریستور IXYS

دیود تریستور IXYS

دیود تریستور IXYS 

( یک محصول وجود دارد. )