فیلتر توسط

تریستور SEMIKRON

تکنیکال الکتریک نمایندگی سمیکرون المان آماده ارايه خدمات فروش و مشاوره در ضمینه انواع تریستور و یکسو سازها میباشد

انواع تریستور صنعتی-دوبل تریستور-تریستور دیسکی-تریستور SEMIKRON

تریستور SEMIKRON

29 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور سمیکرون 100 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT106/16

حمل رایگان

دوبل تریستور سمیکرون 100 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT 106/16E

 • دوبل تریستور سمیکرون 100 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT 106/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.
هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 57 آمپر 1600 ولت سمیکرون SKKT57/16 SEMIKRON

حمل رایگان

دوبل تریستور SEMIKRON SKKT 57/16

 • دوبل تریستور سمیکرون 57 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT 57/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 100 آمپر 1600ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT106B16

حمل رایگان

دوبل تریستور سمیکرون 100 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT 106B16

 • دوبل تریستور سمیکرون 100 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT 106/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.
هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 162 آمپر 1600 سمیکرون SEMIKRON SKKT162/16

حمل رایگان

دوبل تریستور SKKT 162/16 SEMIKRON

 • دوبل تریستور سمیکرون 162 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT162/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 172 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT172/16

حمل رایگان

دوبل تریستور 172 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT172/16

 • دوبل تریستور سمیکرون 172 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT172/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 250 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT250/16

حمل رایگان

دوبل تریستور 250 آمپر 1600 ولت سمیکرون SKKT 250/16

دوبل تریستور سمیکرون 250 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT250/16

تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.

به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.

دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 323 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT323 /16E

حمل رایگان

دوبل تریستور semirkon آلمان SKKT 323/16 E

دوبل تریستور سمیکرون 323 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT323/16

 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 330 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT330/16E

حمل رایگان

دوبل تریستور سمیکرون 330 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT330/16

 • دوبل تریستور سمیکرون 330 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT330/16
 • تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.
 • به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.
 • دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 570 آمپر 1600 ولت سمیکرون آلمان SEMIKRON SKKT570 /16

حمل رایگان

دوبل تریستور 570 آمپر 1600 ولت سمیکرون آلمان SKKT570/16 SEMIKRON

دوبل تریستور سمیکرون 570 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT570/16

تریستور به صورت ساده کلید الکترونیکی سه پایه (آند.کاتد.گیت) میباشد.

به این معنا که با سیگنال خیلی کم می تواند جریان بالا را با سرعت بالا کنترل کند.

دوبل تریستور ها تشکیل شده از دو تریستور سری شده که به صورت معمول با پیش کد SKKT شروع میشود.

سمیکرون آلمان SEMIKRON GERMANY

هم اکنون سفارش دهید

دوبل تریستور 560 آمپر سمکرون SEMIKRON SKKQ560/14

حمل رایگان

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

کنترل زاویه آتش برای سافت استارتر

کلید زنی بدون جرقه و با سرعت خیلی بالا

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart