فیوز فست 630 آمپر 1250 ولت ferraz shawmut pc73ud13c630d1a فراز

( ferraz pc73ud13c630d1a G300570 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

626 قلم

630
1250

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی