فیوز کاردی 1100 آمپر 900 ولت ferraz shawmut pc73ud90V11CD1A فراز

( ferraz pc73ud90V11CD1A M300575 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

259 قلم

1100
900

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

نمایندگی فراز

قیمت عالی خرید اسان

خرید اسان

فیوز قیمت مناسب